Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Przedsiębiorstwo Vonart sp. z o.o. sp. k. zbiera i przechowuje dane osobowe, a także w jaki sposób z tych danych korzysta 

1. Definicje

1.1. Administrator – Przedsiębiorstwo Vonart sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz identyfikator internetowy. 

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem iconloft.pl.

1.6. Użytkownik – korzystający z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

KORZYSTANIE Z SERWISU

2.1. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) nie są przetwarzane przez Administratora. 

REJESTRACJA W SERWISIE, WYSŁANIE ZAPYTANIA 

2.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie lub dokonują zapytania, proszone są o podanie danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie tych danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, przygotowania oferty, nawiązania stosunków handlowych, w tym w szczególności złożenia zamówienia w sklepie internetowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta i niemożnością złożenia zamówienia w sklepie internetowym. 

2.3. Dane osobowe są przetwarzane:

2.3.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie, w tym w szczególności z realizacją zamówienia złożonego przez uczestnika – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

2.3.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i ich sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

2.3.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora polegający na ochronie jego praw; 

2.3.4. w celach marketingowych Administratora, w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, co jest opisane w pkt. 3 niniejszej Polityki – podstawa prawną jest zgoda użytkownika; 

2.3.5. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

2.4.  Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to zrobić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

FORMULARZ KONTAKTOWY

2.5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail . Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. 

2.6. Dane osobowe są przetwarzane:

2.6.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;

2.6.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora, polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu poprawy  stosowanych funkcjonalności.

2.7 Dane osobowe przekazane za pomocą formularza kontaktowego są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Administratorowi odpowiedzi na pytania złożone za pomocą formularza. Nie są one przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i ewentualnego dalszy kontaktu z Użytkownikiem.

3. Marketing 

3.1. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

3.1.1. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących treściach (newsletter), które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

3.1.2. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe i remarketing).

3.2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator nie wykorzystuje profilowania. 

4. Okres przetwarzania danych osobowych 

4.1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane co najmniej przez okres trwania gwarancji jakości lub rękojmi na zamówione przez nich produkty, oraz do czasu wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń stron takiej umowy sprzedaży. 

4.2. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

4.3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane 

5. Uprawnienia użytkownika 

5.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

5.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

5.1.2. prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, które dotyczą osoby zgłaszającej żądanie;

5.1.3. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

5.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestaje ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

5.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

5.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

5.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

5.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

5.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

  • w formie pisemnej poprzez wysłanie listu na adres: Przedsiębiorstwo Vonart sp. z o.o. sp. k. ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław;
  • drogą e-mailową na adres: [biuro@vonart.com.pl],

5.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

  • z jakiego uprawnienia wymienionego w pkt. 6.1. chce skorzystać osoba składająca wniosek;
  • jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi lub funkcjonalności w ramach Serwisu, otrzymywanie newslettera); 
  • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele analityczne). 

5.4. Jeżeli złożone żądanie będzie sformułowane w taki sposób, że nie będzie możliwe ustalenie jego treści lub z innych powodów nie będzie możliwe jego spełnienie, Administrator zwróci się do wnioskodawcy z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji. 

5.5. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w ciągu 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. 

5.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków wysłanych na adres siedziby Administratora podany w pkt. 6.2.- listownie na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania odpowiedzi na adres e-mail i o ile taki adres e-mail zostanie we wniosku wskazany. 

6. Ujawnianie danych osobowych – odbiorcy danych

6.1. W celu realizacji usług korzystamy z podmiotów zewnętrznych, którym,  w razie potrzeby, ujawniamy dane osobowe Użytkowników. Podmioty te są dostawcami usług IT, usług księgowych, usług mailingowych, usług marketingowych, usług transportowych oraz operatorami płatności. Warunki świadczenia usług przez te podmioty zapewniają bezpieczeństwo, integralność i poufność danych osobowych. 

6.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów. 

6.3. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Administrator ujawni dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie jeżeli to żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej. 

6.4. Poza opisanymi powyżej sytuacjami, nie sprzedajemy ani nie transferujemy danych osobowych do podmiotów trzecich.

7. Przekazywanie danych poza EOG 

7.1. Administrator nie przekazuje przekazuje danych osobowych poza EOG.

8. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych 

8.1. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane zadania. Administrator dba o to, aby wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

8.2. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby także nasi podwykonawcy i inne podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

9. Dane kontaktowe 

Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail [-] lub adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Vonart sp. z o.o. sp. k. ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław. 

10. Zmiany i uaktualnienia niniejszej Polityki Prywatności 

Niniejszą Polityka Prywatności może być aktualizowana. Wówczas zmieniana jest data wejścia w życie, która znajduje się poniżej. Wszelkie wcześniejsze wersje Polityki Prywatności będą dostępne na żądanie. 

Data wejścia w życie: 24 maja 2018 roku.